Bilgilendirme Metni

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

odasahne.com  İNTERNET SİTESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ

İNTERNET SİTEMİZİ KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE LÜTFEN AŞAĞIDAKİ HÜKÜMLERİN TAMAMINI DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

İnternet sitemizi ziyaret eden ve/veya kullanan kullanıcı; yasalara ve/veya tüzel kişi temsil yetkisine göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip olduğunu, bu kullanım koşullarını okuduğunu, burada yazan şartlarla bağlı olduğunu ve kabul ettiğini beyan ve kabul eder. Sitenin yetkisiz ve fiil ehliyetsiz yahut yanıltıcı beyanla kullanım nedeniyle herhangi sorumluluğu bulunmamaktadır.

 1. Taraflar

İşbu kullanım koşulları, ……………. adresinde kayıtlı  Oda Sahne Şirketi (“Oda Sahne” veya “Şirket” olarak anılacaktır ) ile Şirket tarafından oluşturulan www.odasahne.com alan adlı internet sitesini (“Site” olarak anılacaktır) kullanan ve bunlardan yararlanan taraf (“kullanıcı” ya da “müşteri” olarak anılacaktır) arasında düzenlenmiştir. İşbu koşullar, Site’den yararlanma ve kullanım koşullarını ile bunlara ilişkin tarafların yükümlülüklerini belirler.

 1. Amaç
 • Site, şirketin ürün ve yeniliklerini tanıtmak, online eğitim sektörüne dair bilgileri, gelişmeleri, yeni projeler hakkında müşteri ve potansiyel müşterilerle buluşturmak gibi amaçlarla oluşturulmuştur.
 • İşbu kullanım koşulları, Site’nin ziyaret edilmesi ve/veya kullanılmaya başlandığı andan itibaren, kullanıcılar tarafından gayri kabili rücu kabul edilmektedir.
 1. Hizmetlerden Yararlanma, Yükümlülük ve Taahhütler
 • Site’de sunulan hizmetler, müşteri ve potansiyel müşterilere yönelik olarak hazırlanmıştır.
 • Kullanıcıların, her ne amaçla olursa olsun Şirket ile paylaştığı bilgiler, açık ve gerçeğe uygun olmalıdır. Bu gibi amaçlarla paylaşılan iletişim bilgilerinin kişinin kendisine ait iletişim bilgileri olma zorunluluğu olup aksi halde kullanıcı, üçüncü kişilerin haklarının ihlalinden münhasıran sorumludur.
 • Şirket tarafından yapılacak işlem, bilgilendirme ve/veya yazışmalarda, kullanıcı tarafından verilen bilgiler esas alınır ve bu bilgiler kullanılır.
 • Şirket, verilen tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul eder. Yanlış, hatalı ve gerçeğe aykırı olarak beyan edilen bilgilerden oluşabilecek hatalardan Şirket sorumlu tutulamaz.
 • Şirket, tek taraflı olarak işbu Kullanım Koşulları’nda dilediği zaman bildirim yükümlülüğü olmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. İşbu Kullanım Koşulları’nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girer. İşbu Kullanım Koşulları, kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
 • Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları ile kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerini ihlâl ettiği takdirde ve/veya Site’de hukuka aykırı paylaşımda bulunduğu takdirde Şirketi’in gerekli müdahalelerde bulunma hakkına sahip olduğunu, gelecekte Site’yi kullanmasına engel olunabileceğini ve/veya aleyhine hukuki dava veya takip yoluna gidebileceğini kabul eder.
 • Kullanıcı, hatalı veya yanıltıcı, hileli davranışlarda bulunamaz. Bu halde oluşabilecek zararlardan Şirket’ in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Kullanıcı, Site’de bulunan resim, metin, görsel ve işitsel imgeler, dosyalar, veri tabanları, kataloglar ve listeler gibi Site’de yer alan hiçbir unsuru çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, kullanmayacağını, doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet olarak kabul edilebilecek eylemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 • Şirket tarafından kullanıcılara sunulan Site ara yüzünün, Şirket’e zarar verecek herhangi amaçla kullanılması veya ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımların, kod ve yazılımların, veri tabanında yer alan bilgilerin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunlara hukuka aykırı olarak erişilmesi, içeriklerin ayda Site’deki unsurların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak kullanılması veya yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veri tabanlarına aktarılması, hukuka aykırı olarak üçüncü kişilerin yasa dışı erişimine ve kullanımına açılması gibi fiillerin işlenmesi halinde Şirket’in uğrayabileceği tüm zararlar için aykırılığa sebebiyet veren taraflara karşı talep, dava ve takip hakları saklıdır.
 • Site’nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, Site’nin iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde Site’ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, Site’nin ve/veya Site’deki içeriğin ya da unsurların işbu Kullanım Koşulları’nda belirlenen şartlara aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup Şirket’in uğrayabileceği her türlü zararları talep, dava ve takip hakkı saklıdır.
 • Kullanıcıların Site’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site’ye ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Site’den faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Site’de yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgi ve içeriklere yetkisiz bir şekilde erişmesi; Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site’ye ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması; Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımları kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasının aksamasına, bozulmasına yol açması, yazılım kodlarına müdahale etmesi, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya sair surette müdahale etmesi, sunuculara erişim sağlamaya çalışması kesinlikle yasaktır.
 • Kullanıcı, Site kullanımında başkaları için zararlı ve hukuka aykırı olan (örneğin virüsler, takip yoluyla taciz edici, nefret söylemi, başkalarına yönelik şiddeti savunan) davranışlarda bulunamaz.
 • İşbu koşulların kullanıcı tarafından ihlal edildiği belirlendiğinde, başka bir kullanıcıdan şikâyet alındığında, fikri mülkiyet ihlali bildirimi veya içeriğin kaldırılması için başka bir ihtar durumunda Şirket, uğrayacağı her türlü zararı kullanıcıdan talep edebilir.
 1. Sorumluluk ve Yükümlülük

Şirket, işbu Kullanım Koşulları yerine geçecek yazılı farklı bir anlaşma akdetmediği takdirde ve kullanıcıların uğrayacağı zararlardan, Şirket tarafından kasıtlı olarak zarar verildiği ispatlanmadığı sürece hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

 1. Fikri Mülkiyet
 • Site’da bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin, markaların, ve sair tüm unsurların her türlü hakkı (fikri ve veya sınai mülkiyet hakları vb.) Şirket’e aittir. Sitenin tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya faydalanmanın ötesinde kullanılması, Site’de bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. unsurların kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır.
 • Kullanıcının fikri ve/veya sınai hak ihlali teşkil eden davranış/eylemleri sebebiyle diğer kullanıcılar ya da 3. kişiler ve/veya Şirket nezdinde meydana gelebilecek her türlü zarardan kullanıcının kendisi münharısan sorumlu olduğunu gayri kabili kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. Sona Erme ve Fesih

Bu kullanım koşullarında belirtilen madde veya koşullardan herhangi birinin kullanıcı için uygun olmaması halinde kullanıcı üyeliğini dilediği zaman durdurabilir. Şirket, önceden bildirme mecburiyeti olmaksızın, bazı veya tüm servisleri, Site’ye erişimi modifiye edebilir, askıya alabilir, derhal sona erdirebilir veya durdurabilir. Kullanıcı bu sebeple herhangi bir zararının doğduğunu iddia etmeyeceğini / edemeyeceğini gayri kabili kabul ve beyan etmektedir. Şirket yasal zorunluluk halinde ya da gerekli gördüğü diğer hallerde kullanıcının çeşitli formlar aracılığıyla beyan ettiği bilgileri Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ile ve kişisel veri niteliğinde olmayan bilgileri resmi veya özel kurumlara veya kişisel verilerin korunmasına ilişkin belirtilen üçüncü şahıslara verebilir.  Kullanıcı bu sebeple Şirket’te her ne ad altında olursa olsun tazminat talep edemeyeceğini gayri kabili kabul ve beyan eder.

 1. Uyuşmazlıkların Çözümü

Taraflar, uzlaşma sağlanamaması halinde İstanbul Mahkemeleri’nin ve İcra Müdürlükleri’nin yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler. Yargı veya soruşturma makamlarından usulüne uygun bir bilgi ve belge talebi gelmesi halinde, Şirket talep edilen bilgi, belge ve kayıtları bu makamlarla paylaşabilir.

 1. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde Şirket’in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Şirket’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere doğal afetler, grev, lokavt, genel salgın hastalık, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı, resmi makamların Şirket’in yükümlülüklerini yerine getirmesini geciktiren veya bunları imkânsız kılan kararları ya da eylem veya işlemleri, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi, mücbir sebep halleri olarak kabul edilmiştir.

 1. Yürürlük ve Kabul

İşbu Kullanım Koşulları ve bu koşullar içerisindeki değişiklik ve/veya güncellemeler, Kullanıcı’nın Site’yi kullanmaya başlamasından itibaren Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır ve Site’de yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

Oda Sahne
Oda Sahne, misyon olarak benimsediği bu mottoyla sizlere yalnızca tiyatro sahnesinde değil hayat sahnesinde de başrol olmayı vaad eden online bir eğitim platformudur.
Sosyal Medya
Bize Ulaşın
Koşuyolu Mah. Mehmet Akfan Sok. No: 35/1 Kadıköy - İstanbul
+90 (546) 450 27 11
Pazartesi - Cuma: 09:00 - 18:00