Kvkk Onay Formu

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU

Kişisel verilerinizin bu Kabul Formu kapsamında işlenmesine ilişkin olarak Oda Sahne Şirketi (“Şirket”) veri sorumlusu sıfatına sahip olup; kişisel verileriniz Şirket tarafından aşağıda açıklanan çerçevede 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ile uyumlu olarak işlenir. Kullanıcı, bu formu onaylayarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel bilgilerinin aşağıda yazılı hususlarda işlenmesini gayri kabili rücu kabul ve beyan eder.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

Tarafınıza ait kişisel veriler;

 • Şirket ürün ve yeniliklerden, online eğitim sektörüne dair bilgilerden, gelişmelerden haberdar olma talepleri gibi müşterilere ait taleplerin veya şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 • talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası, kişilerden gelen taleplerin ve/veya şikayetlerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ve bu amaçla ilgili iş birimleri ve taraflarla gereken çalışmaların koordine edilmesi, planlanması ve icrası,
 • Sözleşmesel ilişkiden ya da taraflar arasındaki ilişkilerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve bu amaçla gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, yönetilmesi ve bu amaçla gerekli kayıtların açılması, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
 • Ticari işlerin, çalışmaların, operasyonların geliştirilmesine, takibine, kontrolüne yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası,
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında internet erişim kaydı tutulmasına ilişkin yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, Şirketin fiziki/elektronik güvenliğine yönelik çalışmaların planlanması ve icrası, hukuken gerekli işlemlerin/kayıtların, bildirimlerin gerçekleştirilmesi,
 • Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması, geliştirilmesi ve icrası, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, stratejik planlama faaliyetlerinin icrası, Şirketin iş ilişkisi içerisinde olduğu taraflara ilişkin kayıtların tutulması ve listeleme çalışmalarının planlanması ve icrası, üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara hukuki yükümlülük nedeniyle bilgi verilmesi ve/veya denetime ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerin ifası

gibi amaçlarla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirket tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz, size hak ve menfaatler sağlanması, Şirket’e özgü iç faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, sözleşmesel yükümlülüklerin ve mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, elektronik ve fiziki güvenliğin temin edilebilmesi ve getirilmesi gibi hukuki sebeplere dayanılarak toplanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan kişilere, iş ortaklarına, tedarikçilere ve diğer hizmet sağlayıcılarına, iştiraklere ve ayrıca kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi [email protected] adresi üzerinden Şirkete yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen başkaca yöntemlerle iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

Oda Sahne
Oda Sahne, misyon olarak benimsediği bu mottoyla sizlere yalnızca tiyatro sahnesinde değil hayat sahnesinde de başrol olmayı vaad eden online bir eğitim platformudur.
Sosyal Medya
Bize Ulaşın
Koşuyolu Mah. Mehmet Akfan Sok. No: 35/1 Kadıköy - İstanbul
+90 (546) 450 27 11
Pazartesi - Cuma: 09:00 - 18:00